Algemene voorwaarden PARKnCHARGE BV

Juli 2018

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. PARKnCHARGE: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Kleine koppel 26, 3812PH te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 63861356.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie PARKnCHARGE een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de Wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen de Wederpartij en PARKnCHARGE tot stand gekomen overeenkomst, waaronder begrepen kan zijn, de overeenkomst:
 • tot gebruik van Laadpunten, al dan niet op basis van een Abonnement;
 • wat betreft de aanvraag van de Wederpartij voor de realisatie van een nog niet bestaand Laadplein in combinatie met de afname van een Abonnement onder de opschortende voorwaarde dat het Laadplein wordt gerealiseerd.
 1. Abonnement: een Overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die voorziet in het gebruik van Laadpunten met een Laadpas, tegen een maandelijks abonnementstarief.
 2. Bundel(tegoed): het maandelijkse tegoed van kWh en connectie-uren behorende bij een Abonnement.
 3. Elektrisch Voertuig: het voertuig dat volledig of deels wordt aangedreven door een elektromotor, welke oplaadbaar is door gebruik van een Laadpunt.
 4. Laadplein: een openbare ruimte waar meerdere Laadpunten zijn of (mogelijk) worden geplaatst.
 5. Laadpunt: de voorziening waarmee een Elektrisch Voertuig kan worden opgeladen.
 6. Laadpas: de door PARKnCHARGE op basis van een Abonnement aan de Wederpartij verstrekte pas waarmee gebruik kan worden gemaakt van Laadpunten.
 7. PARKnCHARGE-netwerk: het geheel van alle Laadpunten die zijn gelegen binnen het netwerk dat PARKnCHARGE exploiteert.
 8. Partnernetwerk: het samenstel van alle Laadpunten, waarvan met de Laadpas gebruik kan worden gemaakt en die zijn gelegen buiten het netwerk dat PARKnCHARGE exploiteert.
 9. Website: parkncharge.nl.
 10. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van PARKnCHARGE en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  OVER PARKnCHARGE EN AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. PARKnCHARGE biedt Abonnementen aan voor het gebruik van bestaande Laadpleinen. Daarnaast kan de Wederpartij een aanvraag doen voor de realisatie van een nog niet bestaand Laadplein en daarbij een Abonnement aangaan. Dit kan al dan niet geschieden in de vorm van een investering. In geval van een investering kiest de Wederpartij een bedrag dat zij wil investeren in de realisatie van een Laadplein, welke investering inclusief een nader vastgestelde bonus voor de Wederpartij na realisatie van het Laadplein in Bundeltegoed wordt omgezet. In alle gevallen waarin een Abonnement wordt aangevraagd in combinatie met een nog niet gerealiseerd Laadplein, gaat het aangevraagde Abonnement in onder de opschortende voorwaarde dat het Laadplein wordt gerealiseerd. Een dergelijk Laadplein wordt pas gerealiseerd onder voorbehoud van het succesvol doorlopen van toepasselijke (vergunnings)procudure(s). In geval die procedure(s) niet met goed gevolg word(t)(en) doorlopen, vervalt de aanvraag van het Abonnement van rechtswege.
 2. Elk aanbod van PARKnCHARGE is vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van PARKnCHARGE kan tot onverwijld na aanvaarding door de Wederpartij nog door PARKnCHARGE worden herroepen.
 3. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van PARKnCHARGE, binden hem niet.
 4. Aan een aanbod van PARKnCHARGE dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.
 5. Overeenkomsten komen, behoudens het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, pas tot stand op het moment dat PARKnCHARGE de aanvraag voor een Abonnement c.q. de aanvraag voor de realisatie van een Laadplein, Schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd.
 6. Indien de Wederpartij de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. |  AANVRAAG VOOR DE REALISATIE VAN EEN NOG NIET BESTAAND LAADPLEIN

 1. Een aanvraag tot realisatie van een nog niet bestaand Laadplein verplicht PARKnCHARGE slechts tot een inspanningsverbintenis. PARKnCHARGE is nimmer verplicht een dergelijke aanvraag van de Wederpartij in behandeling te nemen. In geval een dergelijke aanvraag wel in behandeling wordt genomen, kan PARKnCHARGE er nimmer voor instaan dat een Laadplein daadwerkelijk wordt gerealiseerd. In geval op enig moment blijkt dat een Laadplein niet kan worden gerealiseerd, vloeit er voor PARKnCHARGE uit een dergelijke omstandigheid geen enkele verplichting jegens de Wederpartij voort.
 2. In geval een aanvraag tot realisatie van een nog niet bestaand Laadplein gepaard gaat met een investering als bedoeld in artikel 3.1., wordt deze investering opeisbaar op het moment dat het overeengekomen drempelbedrag is bereikt en mogelijk voordat met zekerheid vaststaat dat de toepasselijke (vergunnings)procudure(s) met goed gevolg word(t)(en) doorlopen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, maakt de Wederpartij aanspraak op restitutie van haar investering in geval het betreffende Laadplein onverhoopt toch niet kan worden gerealiseerd.

ARTIKEL 5. |  ABONNEMENTEN, DUUR EN OPZEGGING

 1. Bundeltegoed gaat in op de dag dat de Wederpartij de Laadpas ontvangt, althans op de dag die door PARKnCHARGE als dag van ingaan van het Bundeltegoed uitdrukkelijk is aangeduid. In geval het Bundeltegoed ingaat gedurende een lopende kalendermaand, maakt de Wederpartij de eerste maand aanspraak op Bundeltegoed naar evenredigheid van het resterende gedeelte van die maand.
 2. Het maandelijkse Bundeltegoed is geldig tot en met de laatste dag van de betreffende kalendermaand.
 3. Abonnementen worden aangegaan voor de duur van een maand en worden steeds stilzwijgend verlengd voor opnieuw een maand, tenzij de Wederpartij het Abonnement uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de volgende kalendermaand per e-mail of telefonisch heeft opgezegd. Indien wordt opgezegd binnen 14 dagen vóór aanvang van de volgende kalendermaand, eindigt het Abonnement op de laatste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin is opgezegd, met dien verstande dat een Consument slechts kan worden gehouden aan een opzegtermijn van ten hoogste een maand.
 4. Voor de toegang tot en het laden bij Laadpunten in het Partnernetwerk gelden de door de betreffende partner gehanteerde voorwaarden. Het laden bij Laadpunten in het Partnernetwerk is niet bij het Bundeltegoed inbegrepen en worden als separate post aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij betaalt in die gevallen het tarief dat de betreffende partner hanteert plus € 0,25 per laadsessie.
 5. In geval gedurende een maand het Bundeltegoed wordt overschreden, ontvangt de Wederpartij daarvan een melding en wordt verder gebruik van Laadpunten binnen het PARKnCHARGE-netwerk aan de Wederpartij in rekening gebracht volgens de losse tarieven zoals weergegeven op de Website.
 6. Laadsessies buiten de Bundel in een bepaalde maand, worden de daaropvolgende maand in rekening gebracht samen met de incasso van het abonnementstarief van die maand. Laadsessies bij Partnernetwerken worden eveneens in rekening gebracht samen met de incasso van het abonnementstarief, echter is het moment van in rekening brengen van die laadsessies afhankelijk van het moment wanneer PARKnCHARGE de betreffende verbruiksgegevens van zijn partners ontvangt. De momenten van declaratie van laadsessies bij Partnernetwerken, kunnen aldus verschillen.
 7. PARKnCHARGE behoudt zich het recht voor om de Bundels wat betreft de samenstelling van kWh en connectie-uren en de tarieven tussentijds te wijzigen, met dien verstande dat de Wederpartij die een Abonnement heeft afgenomen in combinatie met een door haar verrichte investering als bedoeld in artikel 3.1., PARKnCHARGE zich voor ten minste een jaar na totstandkoming van het Abonnement aan de overeengekomen Bundel(tarieven) zal verbinden. Van een wijziging van Bundel(tarieven) doet PARKnCHARGE zodanig tijdig Schriftelijk mededeling aan de Wederpartij dat de Wederpartij gedurende ten minste een maand nog in de gelegenheid is het Abonnement op te zeggen voordat de prijswijziging van kracht wordt.
 8. PARKnCHARGE is te allen tijde gerechtigd de losse tarieven als bedoeld in lid 5 te wijzigen, doch zal daarvan ten minste 14 dagen vóór inwerkingtreding daarvan mededeling doen aan de Wederpartij.
 9. De Wederpartij is steeds in de mogelijkheid het Abonnement te wijzigen in een ander door PARKnCHARGE aangeboden Abonnement. Een dergelijk verzoek dient uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de volgende kalendermaand telefonisch of per e-mail te worden ingediend bij PARKnCHARGE. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend binnen 14 dagen vóór aanvang van de volgende kalendermaand, gaat de wijziging pas in op de laatste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin het verzoek is ingediend.
 10. Telefonische opzegging of wijziging als bedoeld in de voorgaande leden, wordt Schriftelijk door PARKnCHARGE bevestigd, doch rust ook in dat geval de bewijslast dat tijdig is opgezegd c.q. gewijzigd, op de Wederpartij.
 11. Bundeltegoed is nimmer inwisselbaar voor geld. Resterend Bundeltegoed wordt nimmer meegenomen naar een volgende maand.

ARTIKEL 6. |  RECHT VAN ONTBINDING VAN CONSUMENTEN

 1. In geval een Overeenkomst wordt gesloten met een Consument in het kader van een door PARKnCHARGE georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst door PARKnCHARGE uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, heeft de Consument gedurende 14 dagen na totstandkoming van die Overeenkomst het recht om die Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
 2. Ontbinding van de Overeenkomst als bedoeld in het vorige lid geschiedt per e-mail of door gebruikmaking van het door PARKnCHARGE aangeboden modelformulier voor herroeping.
 3. Nakoming van de Overeenkomst als bedoeld in lid 1 geschiedt binnen de bedenktijd van 14 dagen slechts op uitdrukkelijk verzoek van de Consument.
 4. Bij uitoefening van het recht van ontbinding is de Consument PARKnCHARGE een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door PARKnCHARGE is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de Consument aan PARKnCHARGE verschuldigd is, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst dat is uitgevoerd.
 5. Zodra PARKnCHARGE in kennis gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst als bedoeld in dit artikel te ontbinden, zal PARKnCHARGE dit zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling door PARKnCHARGE van eventueel door de Consument reeds verrichte betalingen, geschiedt binnen 14 dagen nadat de ontbinding door PARKnCHARGE is bevestigd.

ARTIKEL 7. |  LAADPASSEN

 1. Laadpassen worden per post aan de Wederpartij verstuurd, op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres. Eventueel door PARKnCHARGE vermelde leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 2. PARKnCHARGE garandeert dat de Laadpas gedurende twee jaren na de levering vrij zal zijn van fabricagefouten en gebreken ten aanzien het gebruikte materiaal. In geval van verlies of een defect van de Laadpas als gevolg van een aan de Wederpartij toe te rekenen omstandigheid, is de Wederpartij vervangingskosten aan PARKnCHARGE verschuldigd ten bedrage van € 10,- (excl. btw). Van verlies (waaronder mede begrepen diefstal) van de Laadpas, dient de Wederpartij PARKnCHARGE zo spoedig mogelijk per e-mail of telefoon in kennis te stellen. PARKnCHARGE zal de Laadpas vervolgens blokkeren. Tot het moment dat de Laadpas door PARKnCHARGE is geblokkeerd, is de Wederpartij volledig aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit (onbevoegd) gebruik van de Laadpas (door derden). Alle transacties die met de Laadpas zijn verricht voordat de Laadpas door PARKnCHARGE is geblokkeerd, komen voor rekening van de Wederpartij.
 3. Laadpassen en alle daarmee opgeslagen en verwerkte (elektronische) gegevens blijven te allen tijde eigendom van PARKnCHARGE. Laadpassen dienen op verzoek van PARKnCHARGE aan hem te worden geretourneerd binnen de door hem aangezegde termijn. De Wederpartij is in elk geval gehouden de Laadpas binnen zeven dagen na beëindiging van het Abonnement per post aan PARKnCHARGE te retourneren: PARKnCHARGE B.V. J.F. Kellyweg 4, 4851 SX Ulvenhout.

ARTIKEL 8. |  GEBRUIK VAN LAADPLEINEN EN LAADPUNTEN

 1. Met een Laadpas kan zowel binnen het PARKnCHARGE-netwerk als Partnernetwerk gebruik worden gemaakt van Laadpunten. Voor de beschikbaarheid en het gebruik van Laadpunten binnen het Partnernetwerk draagt PARKnCHARGE nimmer enige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Voor de toegang tot en het laden bij Laadpunten in het Partnernetwerk gelden de door de betreffende partner gehanteerde voorwaarden en tarieven. De Wederpartij is verplicht om zich van die voorwaarden op de hoogte te stellen en zich daaraan te houden, bij gebreke waarvan dit tevens een tekortkoming van de Wederpartij jegens PARKnCHARGE oplevert. De Wederpartij vrijwaart PARKnCHARGE van alle aanspraken van de bedoelde partners in verband met het gebruik van de Wederpartij van Laadpunten in het Partnernetwerk.
 2. Indien de Wederpartij bij gebruik van een Laadplein of Laadpunt binnen het PARKnCHARGE-netwerk schade, gebreken of onregelmatigheden aan dat Laadplein of Laadpunt ontdekt, dient hij dit zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail (klantenservice@parkncharge.nl) aan PARKnCHARGE te melden.
 3. Het is de Wederpartij niet toegestaan zelf schade, gebreken of onregelmatigheden aan Laadpleinen en Laadpunten te herstellen. Voor (verdere) schade ontstaan aan Laadpleinen en Laadpunten als gevolg van een aan de Wederpartij toerekenbare omstandigheid, is de Wederpartij aansprakelijk. Indien de Wederpartij ondanks het vorenstaande zelf tracht schade, gebreken of onregelmatigheden van een Laadplein of Laadpunt te (doen) verhelpen, is PARKnCHARGE nimmer aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, van welke aard dan ook.
 4. PARKnCHARGE geeft geen garantie met betrekking tot de omvang van het PARKnCHARGE-netwerk en het voortdurend deugdelijk functioneren en de voortdurende beschikbaarheid en bereikbaarheid van Laadpleinen en Laadpunten in het PARKnCHARGE-netwerk. Elke aansprakelijkheid van PARKnCHARGE ter zake is uitgesloten.
 5. PARKnCHARGE is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging en zonder enige verplichting jegens de Wederpartij een of meerdere Laadpunten of Laadpleinen te verwijderen uit het PARKnCHARGE netwerk en/of geen toegang meer te verschaffen tot een Laadpunt of Laadplein uit het Partnernetwerk, met dien verstande dat de Wederpartij die een Abonnement heeft afgenomen in combinatie met een door haar verrichte investering als bedoeld in artikel 3.1., gedurende ten minste een jaar na totstandkoming van het Abonnement van het Laadplein waarvoor is geïnvesteerd, gebruik moet kunnen maken.
 6. Alle door PARKnCHARGE vermelde gegevens omtrent het vermogen en de capaciteit van Laadpunten en de laadduur zijn bij benadering vastgesteld en dienen slechts als indicatie. De Wederpartij kan aan deze gegevens geen rechten ontlenen. Te realiseren laadresultaten zijn mede afhankelijk van externe factoren waarop PARKnCHARGE geen invloed heeft, zoals de specificaties van het Elektrische Voertuig.

ARTIKEL 9. |  ONGEOORLOOFD GEBRUIK

 1. De Wederpartij staat ervoor in dat zij de Laadpas, Laadpleinen en Laadpunten op zorgvuldige wijze gebruikt, overeenkomstig de aan de Wederpartij kenbaar gemaakte instructies van(wege) PARKnCHARGE dan wel partners. De Wederpartij zal als een goed huisvader met deze zaken omgaan. Ongeoorloofd gebruik daarvan is niet toegestaan, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen wordt:
 • het gebruik van Laadpunten op onoordeelkundige of onjuiste wijze (inclusief het gebruik van laadkabels zonder CE-keurmerk of anderszins kwalitatief ondermaatse, ongeschikte, ondeugdelijke of defecte laadkabels en/of laadstekkers, alsmede het gebruik van laadkabels die niet adequaat kunnen worden vergrendeld);
 • het gebruik van laadkabels die niet geschikt zijn voor het laadvermogen van het betreffende Elektrische Voertuig;
 • het opladen of daartoe pogingen ondernemen, van daarvoor ongeschikte voertuigen of andere zaken;
 • het gebruik in strijd met de (veiligheids-)instructies van PARKnCHARGE, de exploitanten van de Laadpunten, partners van het Partnernetwerk dan wel de toepasselijke wettelijke (veiligheids- en andere) voorschriften, almede ieder schade toebrengend handelen of nalaten in verband met het gebruik van de Laadpunten en Laadpleinen door de Wederpartij.
 1. De Wederpartij is volledig aansprakelijk voor het doen en nalaten van derden aan wie zij het gebruik van de Laadpas overlaat en die zij met de Laadpas gebruik van Laadpleinen en Laadpunten laat maken.
 2. PARKnCHARGE is nimmer aansprakelijk voor schade die geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door gebruik van Laadpassen, Laadpleinen en Laadpunten door of namens de Wederpartij in strijd met het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 10. |  OVERMACHT

 1. PARKnCHARGE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: vertraging bij of wanprestatie of nalatigheden van leveranciers en andere door PARKnCHARGE ingeschakelde derden, storingen in dataconnecties en Laadpunten, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, ziekte van personeel en storingen van hulp- of transportmiddelen.
 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de (verdere) nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. PARKnCHARGE is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van Overeenkomsten op te schorten of deze met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit die Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst PARKnCHARGE ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. PARKnCHARGE is in dat verband gerechtigd om geactiveerde Laadpassen en Abonnementen per direct te blokkeren c.q. te beëindigen, onder meer indien:
 • automatische incasso van het door de Wederpartij verschuldigde meermalen niet succesvol uitgevoerd kan worden;
 • sprake is van faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of ondercuratelestelling van de Wederpartij, of;
 • de Wederpartij in strijd heeft gehandeld met enige verplichting als vermeld in artikel 9.
 1. Voorts is PARKnCHARGE gerechtigd een Overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van die Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 2. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door PARKnCHARGE op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 3. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de Wederpartij verplicht de schade die PARKnCHARGE ten gevolge van de opschorting of ontbinding van een Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 4. Indien PARKnCHARGE een Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij in verband met die Overeenkomst terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12. |  TARIEVEN EN BETALINGEN

 1. Voor de vaststelling van de op enig moment door de Wederpartij verschuldigde bedragen, inclusief eventuele kosten in verband met laadsessies in het Partnernetwerk, levert de administratie van PARKnCHARGE uitsluitend bewijs op betreffende het elektriciteitsverbruik alsmede de door de Wederpartij verrichte betalingen, behoudens eventueel door de Wederpartij geleverd tegenbewijs, dat de Wederpartij binnen 30 dagen na factuurdatum dient te leveren, op straffe van verval van die vordering.
 2. In verband met Abonnementen is de Wederpartij maandelijks de prijs voor het maandelijkse Bundeltegoed verschuldigd, eventueel aangevuld met de kosten van het gebruik, in de betreffende maand, van Laadpunten dat het Bundeltegoed overstijgt en de eventuele kosten voor het gebruik van Laadpunten in het Partnernetwerk in de betreffende maand.
 3. De door de Wederpartij verschuldigde bedragen als bedoeld in het vorige lid worden maandelijks automatisch geïncasseerd van het door de Wederpartij opgegeven bank- of girorekeningnummer. Laadsessies buiten de Bundel, worden de daaropvolgende maand in rekening gebracht samen met de incasso van het abonnementstarief van die maand. Laadsessies bij Partnernetwerken worden eveneens in rekening gebracht samen met de incasso van het abonnementstarief, echter is het moment van in rekening brengen van die laadsessies afhankelijk van het moment wanneer PARKnCHARGE de betreffende verbruiksgegevens van zijn partners ontvangt. De momenten van declaratie van laadsessies bij Partnernetwerken, kunnen aldus verschillen.
 4. Indien een betaling in verband met te weinig saldo niet automatisch kan worden geïncasseerd dan wel gestorneerd wordt, is PARKnCHARGE, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd redelijke administratiekosten aan de Wederpartij in rekening te brengen en de betaling, inclusief deze administratiekosten, middels overboeking te vorderen. Betaling daarvan dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 5. PARKnCHARGE is gerechtigd om (tussentijdse) verhoging van belasting, toeslagen en andere van overheidswege opgelegde heffingen te allen tijde direct aan de Wederpartij door te berekenen.
 6. Het is PARKnCHARGE toegestaan de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen. Klachten over de hoogte van factuurbedragen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum per e-mail (klantenservice@parkncharge.nl) bij PARKnCHARGE te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Wederpartij om ter zake te reclameren is komen te vervallen.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente in geval de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.
 8. Alle kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten (inclusief de redelijke kosten voor juridische bijstand), gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij. Indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument, wordt daarvoor aangesloten bij hetgeen de Wet Incassokosten daaromtrent bepaalt. Indien de Wederpartij geen Consument is, geldt dat PARKnCHARGE eveneens gerechtigd is om administratieve kosten ten bedrage van €40,- (exclusief btw) in rekening te brengen en geldt dat de buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van €25,- (exclusief btw), onverminderd alle overige aanspraken van PARKnCHARGE op schadevergoeding op grond van de wet.

ARTIKEL 13. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden en onvolledigheden in de door Wederpartij verstrekte gegevens, een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan PARKnCHARGE kan worden toegerekend.
 2. PARKnCHARGE kan jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van PARKnCHARGE in de nakoming van een Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend partij als PARKnCHARGE kan en behoort te vermijden. PARKnCHARGE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen: geleden verlies, gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen en verminderde goodwill.
 3. Een Laadpunt functioneert met behulp van een al dan niet openbare infrastructuur, waaronder begrepen (mobiele) internetverbindingen en het elektriciteitsnetwerk. PARKnCHARGE is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen in deze infrastructuur of in de toelevering van elektriciteit naar het Laadpunt.
 4. Gebruik van Laadpunten geschiedt voor eigen risico van de Wederpartij. PARKnCHARGE is niet aansprakelijk voor schade die (mede) is veroorzaakt doordat de Wederpartij niet voldoet aan de geldende (veiligheids)instructies, aan enig ander voorschrift voor gebruik van het betreffende Laadpunt of het Elektrisch Voertuig of aan andere relevante voorschriften.
 5. De Wederpartij garandeert dat het Elektrisch Voertuig en de door haar gebruikte laadkabel voldoen aan de bij of krachtens de wet- en regelgeving gestelde vereisen. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die (mede) het gevolg is van een defect van het Elektrisch Voertuig of de laadkabel.
 6. Het is de Wederpartij niet toegestaan om technische beveiligingen of gebruiksbeperkingen in verband met het Laadpunt te omzeilen of te verwijderen. In het geval er schade ontstaat omdat de Wederpartij de technische beveiligingen of gebruiksbeperkingen toch omzeilt of verwijdert, dan wel dit tracht te doen, dan is de Wederpartij daarvoor aansprakelijk.
 7. De Wederpartij staat er jegens PARKnCHARGE voor in dat de Laadpas alsmede de codering, gegevens en andere data die zijn opgeslagen op de Laadpas, op generlei wijze zal worden gekopieerd of nagemaakt. Hieronder wordt begrepen het geheel of gedeeltelijk overzetten van de codering, gegevens en data op andere gegevensdragers, zoals bijvoorbeeld telefoons of digitale sleutelhangers.
 8. De Wederpartij is jegens PARKnCHARGE hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade als gevolg van het handelen of nalaten van derden aan wie de Wederpartij toestemming heeft verleend of feitelijk in staat heeft gesteld tot het gebruiken van Laadpassen en Laadpunten, als ware dit een handelen of nalaten van de Wederpartij zelf. De Wederpartij vrijwaart PARKnCHARGE van alle schade, inclusief alle gemaakte redelijke kosten, die PARKnCHARGE als gevolg van dat handelen en/of nalaten lijdt of mocht lijden en eventuele schadevorderingen van derden die verband houden met situaties waarin de Wederpartij aansprakelijk is zoals omschreven in dit artikellid.
 9. Op de Website wordt algemene informatie verstrekt met betrekking tot de door PARKnCHARGE aangeboden diensten. PARKnCHARGE stelt deze informatie met zorg samen, maar kan niet voor de eventuele onvolledigheid of onjuistheid van de informatie aansprakelijk worden gehouden.
 10. Voorts draagt PARKnCHARGE geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van Laadpassen, Laadpunten en andere aan de Wederpartij beschikbaar gestelde of in gebruik gegeven zaken krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid de schade behoort te dragen.
 11. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, bestaat aansprakelijkheid van PARKnCHARGE voor herstelbare schade niet eerder dan nadat de Wederpartij PARKnCHARGE in de gelegenheid heeft gesteld deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor PARKnCHARGE ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.
 12. Eventuele schade waarvoor PARKnCHARGE ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijk is, dient door de Wederpartij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na de dag waarop de Wederpartij de schade of tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren, via e-mail aan klantenservice@parkncharge.nl te worden gemeld, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van PARKnCHARGE ter zake vervalt.

 

 1. In geval PARKnCHARGE gehouden is tot vergoeding van directe schade, is deze vergoeding te allen tijde beperkt tot een bedrag van € 5.000,- (vijfduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt aangemerkt als één gebeurtenis.
 2. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van derden die PARKnCHARGE bij uitvoering van de Overeenkomst betrekt als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.
 3. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloos van PARKnCHARGE. PARKnCHARGE is echter niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van niet- leidinggevend personeel en door PARKnCHARGE ingeschakelde derden.
 4. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van PARKnCHARGE, vrijwaart de Wederpartij PARKnCHARGE van alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van Overeenkomsten door of namens PARKnCHARGE.

ARTIKEL 14. |  INTELLECTUELE EIGENDOM

De wederpartij erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van het auteursrecht, merkrechten, databankrechten en octrooirechten, met betrekking tot de Laadpleinen, Laadpunten en de door PARKnCHARGE geëxploiteerde diensten eigendom blijven van PARKnCHARGE dan wel zijn licentiegevers. In het kader van de door PARKnCHARGE geëxploiteerde diensten is PARKnCHARGE gerechtigd producten, materialen en methodieken die door de Wederpartij verstrekte gegevens of daarvan afgeleide informatie bevatten, te gebruiken of te ontwikkelen, welke vervolgens gaan behoren tot de eigendomsrechten van PARKnCHARGE. De Wederpartij dient zich te onthouden tot het schenden van de intellectuele eigendoms- en overige rechten van PARKnCHARGE. Het is de Wederpartij niet toegestaan om enige aanduiding met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van PARKnCHARGE of zijn licentiegevers te verwijderen of te wijzigen.

ARTIKEL 15. |  PRIVACY

PARKnCHARGE verwerkt de door de Wederpartij verstrekte gegevens, waaronder haar persoonsgegevens, naam, bankrekeningnummer, factuuradres en e-mailadres. Hierbij houdt PARKnCHARGE zich aan de geldende regelgeving, waaronder de AVG. PARKnCHARGE kan op grond van artikel 8 sub b van de Wet bescherming persoonsgegevens, de persoonsgegevens van de Wederpartij aan derden verstrekken voor zover dat in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is. PARKnCHARGE kan voorts worden verplicht om persoonsgegevens van de Wederpartij te verstrekken aan derden op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel.

ARTIKEL 16. |  SLOTBEPALINGEN

 1. De Wederpartij staat er jegens PARKnCHARGE voor in dat de door haar vóór of bij het aangaan van de Overeenkomst, alsmede bij het activeren van een Laadpas, verstrekte persoonsgegevens, zoals naam, bankrekeningnummer, factuuradres en e-mailadres, actueel, volledig en correct zijn en dat eventuele wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk via klantenservice@parkncharge.nl aan PARKnCHARGE worden gemeld.
 2. PARKnCHARGE is steeds gerechtigd deze algemene voorwaarden en, onverminderd hetgeen daaromtrent reeds in deze algemene voorwaarden is bepaald, de inhoud van de door hem geëxploiteerde diensten te wijzigen. Van een wijziging die voor de Wederpartij gevolgen heeft, doet PARKnCHARGE ten minste zestig dagen voordat de wijziging van kracht wordt, Schriftelijk mededeling aan de Wederpartij.
 3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van PARKnCHARGE aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Start typing and press Enter to search