100% groene stroom, wat is dat?

Wanneer je je auto oplaadt aan een Park&Charge paal krijg je groene stroom in je batterij. Dit omdat we elektrisch rijden zo duurzaam mogelijk willen maken. Deze groene stroom nemen wij af bij Greenchoice. We hebben met Greenchoice afgesproken dat zij ons groene stroom leveren. Maar wat is groene stroom precies? En hoe ‘groen’ is de stroom die onze leverancier Greenchoice aanbiedt? We zochten het uit. 

Wat is groene stroom?

We spreken van groene stroom wanneer elektriciteit uit duurzame bronnen wordt opgewekt. Deze bronnen dragen niet bij aan klimaatverandering, veroorzaken geen luchtvervuiling en raken niet uitgeput in tegenstelling tot fossiele brandstoffen, zoals aardgas en kolen. Duurzame bronnen zijn onder andere zonne- en windenergie, waterkracht, aardwarmte en biomassa (een verzamelnaam voor materialen van plantaardige en dierlijke herkomst). In principe is alle energie die door het stroomnet gaat natuurlijk hetzelfde; er is geen apart net voor groene stroom. Om toch onderscheid te kunnen maken tussen grijze en groene stroom krijgt stroom die op een duurzame manier is opgewekt een certificaat, of Garantie van Oorsprong (GvO). Greenchoice zorgt ervoor dat de stroom die wij afnemen een Garantie van Oorsprong heeft. Zo is de herkomst van de stroom traceerbaar.

Groene stroom van Greenchoice

Ons energiecontract bij Greenchoice bestaat grotendeels (74%) uit zonne-energie en voor een kleiner deel (26%) uit biomassa. De duurzaamheid van biomassa als energiebron is regelmatig onderwerp van discussie. Naast vergisting en vergassing wordt het grootste deel van de energie uit biomassa namelijk opgewekt door middel van verbranding. En daar komt CO2 bij vrij. Volgens voorstanders van biomassa is de nettowaarde van die uitstoot nul, omdat de CO2 die opgeslagen was in het hout al in de atmosfeer zat, en de CO2 die vrijkomt weer wordt opgenomen door bestaande bossen. Maar tegenstanders zeggen dat de snelheid van die uitstoot een stuk hoger ligt dan de snelheid waarmee bomen de CO2 weer opnemen. Daarnaast worden er bossen gekapt voor biomassa, bijvoorbeeld in Amerika. Die biomassa wordt, naast het eigen gebruik, geëxporteerd naar landen die niet genoeg eigen materiaal bezitten om in hun energiebehoefte te voorzien. Je kunt je voorstellen hoe hoog de CO2 uitstoot is van dat transport. 

Volgens Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europees bos aan Wageningen University & Research, is de discussie over biomassa te ongenuanceerd. We hebben biomassa nodig als tussenoplossing om voldoende energie op te wekken; er is (nog) geen alternatief. Zon en wind bijvoorbeeld, kunnen geen gas produceren en er is vooralsnog geen manier om windenergie op te slaan. Om voor 2040 100% duurzame energie op te wekken en in 2050 C02 neutraal te worden hebben we biomassa dus echt nodig. 

Daarnaast heeft Nederland de strengste duurzaamheidsregels ter wereld wat betreft biomassa bestemd voor energieproductie. Die regels stellen onder andere dat het bos waaruit de biomassa afkomstig is duurzaam beheerd moet worden, er alleen hout uit onvermijdelijke reststromen gebruikt mag worden en er altijd meer hout moet aangroeien dan er wordt geoogst. Greenchoice is tegen het gebruik van grootschalige biomassa afkomstig uit het buitenland en stelt tevens een aantal duurzaamheidseisen aan de biomassa die zij gebruikt. Zo moet het materiaal afkomstig zijn van een lokale reststroom en mag het geen voedsel voor mensen of vee bevatten. Op deze manier probeert de energieleverancier de duurzaamheid van haar energiebronnen te waarborgen.  

In samenwerking met de NGO’s Natuur & Milieu en Wise Nederland onderzocht de Consumentenbond in 2021 de duurzaamheid van 25 energieleveranciers. Greenchoice scoorde een 9.9 op de consumentenmarkt en een 8.3 op de zakelijke markt. Het bedrijf is daarmee de op drie na duurzaamste zakelijke energieleverancier in Nederland. Volgens Wise, Natuur & Milieu en de Consumentenbond werken ‘leveranciers die een 8 of hoger scoren actief mee aan de omslag naar een groene stroommarkt’. Greenchoice levert dus een positieve bijdrage aan de energietransitie, maar is de energie die het bedrijf levert ook echt uitsluitend groene energie? 

100% groen?

De stroom die wij inkopen is 100% groen. Biomassa is een vorm van hernieuwbare energie; het groeit weer aan en de CO2 die vrijkomt bij verbranding wordt opgenomen door groeiende bomen en planten. Park&Charge zal continu blijven onderzoeken hoe we voorop kunnen blijven lopen bij het inkopen van groene stroom.

Bij het opstellen van dit artikel is gebruik gemaakt van onderstaand bronmateriaal: